Welke middelen heeft de werknemer om het instellen van een OR te bevorderen?

Voor een onderneming waar ten minste 50 mensen werken, moet de ondernemer een OR instellen. De Wet op de ondernemingsraden (WOR) bepaalt dat deze verplichting geldt ‘in het belang van het goed functioneren van die onderneming in al haar doelstellingen’ en ‘ten behoeve van het overleg met en de vertegenwoordiging van de in de onderneming werkzame personen’ (artikel 2 WOR). Dit is een inspanningsverplichting. De werkgever moet dus duidelijke voorlichting geven over de rol van de OR en zijn rechten en plichten, de van toepassing zijnde faciliteiten, etcetera. Hij zal zijn best moeten doen en daadwerkelijk moeten proberen voldoende kandidaten te krijgen om een OR in te stellen.

In de situatie dat de ondernemer geen OR instelt, kunnen werknemers of de vakbonden zelf initiatief nemen om het instellen van een OR te bevorderen. Een medewerker kan het onderwerp bij de ondernemer (eventueel via de afdeling personeelszaken) aankaarten. Het verdient aanbeveling dit te doen tezamen met enkele collega’s die ook graag een OR ingesteld zien worden.

De WOR kent geen sancties of boetes indien er geen OR wordt ingesteld. Een belanghebbende (een in de onderneming werkzame persoon, maar ook een vakorganisatie als bedoeld in art. 9, lid 2 sub a WOR) kan echter een procedure starten bij de kantonrechter (art. 36 WOR). De ondernemer kan van de kantonrechter een termijn opgelegd krijgen waarin hij zijn OR moet instellen op basis van een voorlopig reglement.

Alvorens of in plaats van een procedure bij de kantonrechter is het ook mogelijk om de bemiddeling van de bedrijfscommissie in te roepen. In de bedrijfscommissie hebben vertegenwoordigers van zowel werkgevers- als werknemersorganisaties zitting. De bedrijfscommissie kan op een laagdrempelige manier en kosteloos bemiddelen in het conflict tussen de werkgever en de betrokken werknemers. Er wordt gezocht naar een toekomstgerichte en duurzame oplossing waar beide partijen zich in kunnen vinden. Als bemiddeling niet slaagt, geeft de bedrijfscommissie advies over een mogelijke oplossing van het geschil.


Meer voorgelegde vragen, bekijk alle vragen

Wet op de ondernemingsraden

powered by sitecore