Heeft de OR iets te zeggen over de naamsverandering van een onderneming?

Als het puur en alleen om een naamsverandering van de onderneming gaat, geldt er in beginsel geen adviesrecht of instemmingsrecht voor de ondernemingsraad. Maar als er in het kielzog van de naamsverandering ook belangrijke bedrijfsorganisatorische besluiten worden genomen is het adviesrecht van artikel 25 WOR wél van toepassing. Bijvoorbeeld in het geval van wijzigingen in de zeggenschap (lid 1 onder a) of bij belangrijke wijzigingen in de organisatie van de onderneming of de bevoegdheden binnen de onderneming (lid 1 onder e).

De ondernemingsraad kan natuurlijk gebruik maken van zijn algemene informatierecht en initiatiefrecht en de naamsverandering bespreekbaar maken in het overleg.

Tenslotte geldt dat de ondernemer verplicht is de ondernemingsraad zo spoedig mogelijk in kennis te stellen van een wijziging die zich in de naam (statuten) heeft voorgedaan, zie hiervoor leden 2a en 4 van artikel 31 WOR.


Meer voorgelegde vragen, bekijk alle vragen

Wet op de ondernemingsraden

powered by sitecore