Heeft de OR altijd instemmingsrecht bij een wijziging van de werktijden?

Deze vraag had betrekking op tijdelijke aanpassingen van de werktijden zoals in geval van nood of bij wijze van een pilot. Op grond van artikel 27, eerste lid, onderdeel b WOR heeft de OR instemmingsrecht bij vaststelling, wijziging of intrekking van een arbeids- en rusttijdenregeling. Het moet daarbij gaan om een regeling (een besluit van algemene strekking) en niet om een (individueel) besluit over het aantal uren dat wordt gewerkt. Het tijdelijk invoeren van een wijziging van de regeling van werktijden valt onder het instemmingsrecht. Ook dat is immers een wijziging van de regeling. Wel kan met een ondernemingsraad de afspraak worden gemaakt dat een regeling tijdelijk wordt ingevoerd om te onderzoeken hoe dat in de praktijk uitwerkt (bijvoorbeeld een pilot). Maar dan is dat afhankelijk van de vraag of de OR daarmee instemt.

In het geval dat een tijdelijke wijziging wordt ingevoerd geldt het volgende. Indien er zich een bijzondere situatie voordoet waardoor snel moet worden gehandeld is het voorstelbaar dat de bestuurder een tijdelijk besluit neemt om de werktijden aan te passen. Als het daarbij niet gaat om een structurele wijziging, maar om een kortdurende wijziging, die na de noodsituatie weer wordt teruggedraaid, zal instemming waarschijnlijk niet vereist zijn. Het gaat immers niet om een echte wijziging van de regeling.

Het ligt in zo’n situatie wel voor de hand dat de bestuurder de OR hier tijdig over informeert en dat hij daarbij aangeeft waarom hij voor de tijdelijke maatregel kiest en hoe lang deze maatregel geldt. Mocht daarbij blijken dat het niet om een noodsituatie gaat maar om een echte wijziging dan kan de OR zich alsnog op zijn instemmingsrecht beroepen.


Meer voorgelegde vragen, bekijk alle vragen

Wet op de ondernemingsraden

powered by sitecore