Publicaties

Uit de bedrijfscommissie – OR magazine

Deze rubriek behandelt in het oog springende geschillen die ter bemiddeling zijn voorgelegd aan een van de bedrijfscommissies.


Scholing om bijzondere rol OR-lid

Een scholingsplan is voor elke or cruciaal. Regelmatige scholing maakt dat or-leden een betere gesprekspartner zijn en ook goed zijn voorbereid op hun taak. De SER helpt or-en daarbij met een online stappenplan voor het opstellen van een scholingsplan.
Uit: OR magazine 3 (2019) 7/8 (juli/augustus), p. 38


Meepraten is nog geen meebeslissen

Een werkneemster bij een groot bedrijf op het gebied van HRM wordt geconfronteerd met een reorganisatie. Haar functie vervalt. Op dat moment vraagt ze zich af waar ze terecht kan met vragen? Is er wel een OR? Het blijkt van niet, ondanks de verplichting om er een in te stellen. Daarom klopt ze aan bij de bedrijfscommissie.
Uit: OR magazine 3 (2019) 5 (mei), p. 32


Werken in de schoolvakanties, kan dat wel?

Een MBO-school vraagt de OR om in te stemmen met het aanpassen van de vakantieregeling. Tussen bestuurder en OR is een impasse ontstaan. Hoe komen partijen daar uit?
Uit: OR magazine 3 (2019) 3 (maart), p. 15


Wat boven wordt beslist, komt niet naar beneden: Or kan selectiever zijn

Een OR vraagt de bedrijfscommissie om te bemiddelen, omdat de bestuurder hem niet op tijd bij besluitvorming betrekt.
Uit: OR magazine 2 (2018) 12 (december), p. 31


Ingehaald door de realiteit

De Bedrijfscommissie ontvangt een verzoek om bemiddeling van de OR van een bedrijf in de chemische industrie. De OR meent dat hem adviesrecht toekomt in een bepaalde kwestie, maar de bestuurder denkt daar anders over. Partijen worden uitgenodigd voor een bemiddelingszitting begin december. 

Uit: OR magazine 2 (2018) 10 (oktober), p. 30


Anonieme melding: Directeur weigert OR in stellen

Iemand die anoniem wenst te blijven dient een verzoek om bemiddeling in bij de Bedrijfscommissie. Hij of zij geeft aan de directeur van een bouwbedrijfs de instelling van een (verplichte) OR tegenhoudt. Er is wel een PVT.
Uit: OR magazine 2 (2018) 7/8 (juli), p. 15


Vergoeding kosten raadplegen deskundige. Goede communicatie voorkomt gedoe

Een personeelsvertegenwoordiging (PVT) heeft een externe deskundige ingeschakeld, maar de bestuurder weigert de kosten ervan te vergoeden. Het was de bestuurder niet duidelijk dat het om juridische bijstand ging. Hij meende dat het om het raadplegen van een pensioendeskundige ging in plaats van een advocaat en voelt zich daardoor op het verkeerde been gezet. Ze komen er samen niet uit en daarom vraagt de pvt de bedrijfscommissie om te bemiddelen.
Uit: OR magazine 2 (2018) 5 (mei), p. 31


Nieuwe regeling en verworven rechten reiskostenvergoedingen

Bij een welzijnsorganisatie zijn verschillende afspraken met medewerkers gemaakt over een tegemoetkoming in de kosten van het woon-werkverkeer. Maar volgens de cao moet hiervoor een uniforme regeling komen, die de instemming behoeft van de or. De or stemt echter niet in met een voorstel daartoe van de bestuurder, omdat sommige medewerkers erop achteruit zouden gaan. De or vindt dat het gaat om verworven rechten. Or en bestuurder komen er samen niet uit en daarom verzoekt de bestuurder de bedrijfscommissie om te bemiddelen.
Uit: OR magazine 2 (2018) 3 (maart), p. 18


Uitstel OR-Verkiezingen

De OR van een zorginstelling stelt de verkiezingsdatum uit met maximaal 18 maanden. Reden is de aankomende samenwerking met een andere organisatie. Maar dat gaat een betrokken vakbond te ver en die schakelt de bedrijfscommissie in. 
Uit: OR magazine 1 (2017) 7 (december), p. 35


Staand beleid strijdig met CAO

Een organisatie in de kinderopvang kent een attentiebeleid dat medewerkers bij dienstjubilea een uitkering geeft. De bestuurder wil dit beleid direct schrappen omdat de cao-kinderopvang een soortgelijke, maar wel andersluidende, bepaling kent waarvan niet mag worden fgeweken – ook niet in positieve zin. De or meent dat er wel in positieve zin van de cao mag worden afgeweken. En, zo stelt de or, de bestuurder mag beleid dat in samenspraak met de or tot stand is gekomen, niet eenzijdig intrekken.

Uit: OR magazine 1 (2017) 6 (oktober), p. 35


Geen animo voor de OR?

Een werknemer van een organisatie van ruim 1300 werknemers wil dat de bestuurder een or instelt. De werkgever stelt dat er bij hem geen onwil is om een or in te stellen, maar dat de animo bij de werknemers ontbreekt. Hij baseert dit op het feit dat hij enkele jaren geleden een oproep deed in het personeelsblad, waarop geen reacties zijn gekomen.

Uit: OR magazine 1 (2017) 2 (juli/augustus), p. 27


Het Praktijkblad Ondernemingsraad en OR-Informatie bundelen hun krachten en gaan samen verder in de nieuwe titel: OR magazine.

Uit de bedrijfscommissie – OR Informatie


Vooral door ongelukkige communicatie: Gebrek aan vertrouwen in de or

Enkele leden van de or van een sociale werkplaats menen dat het dagelijks bestuur van de or (DB) te weinig doet om belangrijke onderwerpen op de or-agenda te plaatsen, zoals een klokkenluidersregeling of een arbo-regeling. Zij verwijten het DB te veel op eigen houtje te opereren, te nauwe banden met de bestuurder te onderhouden en adviezen uit brengen waarover in de or niet is gesproken. Zij vinden dat zij hun or-werk niet goed kunnen doen als het DB de WOR niet goed naleeft en verzoeken de bedrijfscommissie om bemiddeling. 

Uit: OR Informatie 43 (2017) 5 (mei), p. 18


"Hartelijk dank voor uw tussenkomst”: Ook succes zonder daadwerkelijke bemiddeling

De Nederlandse tak van een wereldwijd concern kent een centrale ondernemingsraad (cor) en vijf onderliggende or’en.  Eén van die or’en meent dat zijn invloed en rechten worden uitgehold doordat de bestuurder diverse voorgenomen besluiten voor advies en instemming ten onrechte niet aan hem, maar aan de cor voorlegt.

Uit: OR Informatie 43 (2017) 3 (maart), p. 12


Afwijken van het kiesgroepenstelsel? De geoormerkte zetel

“Tot nu toe hanteert onze organisatie voor de or-verkiezingen het kiesgroepenstelsel. Wij denken erover om dit stelsel los te laten en over te stappen naar een systeem waarbij iedere medewerker een stem kan uitbrengen op een van de kandidaten, waarbij het niet uitmaakt uit welke van de huidige kiesgroepen deze komt. Om te garanderen dat alle afdelingen en bedrijfsonderdelen toch in de or vertegenwoordigd blijven, willen wij een aantal zetels voorbestemmen voor deze groepen. Mag dat?”

Uit: OR Informatie 43 (2017) 01 (januari), p. 33


Artikel 24 en 25: Aanwezigheid commissaris in de overlegvergadering

Een bestuurder van een besloten vennootschap is van plan om een reorganisatie door te voeren en legt dit ter advisering voor aan de or. De or meent dat hij het recht heeft om de raad van commissarissen (rvc) uit te nodigen voor een overlegvergadering waarin dit onderwerp wordt besproken, omdat het volgens de or een adviesaanvraag is conform artikel 25 van de WOR. De bestuurder is het daar niet mee eens. Or en bestuurder wenden zich gezamenlijk tot de bedrijfscommissie met een bemiddelingsverzoek.

Uit: OR Informatie 42 (2016) 12 (december), p. 12


Reiskostenvergoeding: Als de reiskosten de pan uit rijzen

Doordat een organisatie gaat verhuizen naar een andere stad, zullen veel medewerkers langer moeten reizen om op hun werk te komen. Daarom maken bestuurder en or afspraken over een tijdelijke aanvullende reiskostenvergoeding voor alle medewerkers voor wie de afstand tussen wonen en werken zal toenemen. Deze afspraak komt bovenop de afspraken over vergoeding van woon-werkverkeer in de cao. De daadwerkelijke verhuizing vindt echter pas enkele jaren later plaats en in die tussentijd wordt de cao gewijzigd, inclusief de reiskostenregeling. De nieuwe regeling in de cao vergoedt - in tegenstelling tot de oude cao - ook de kosten van reisafstanden tot tien kilometer.

Uit: OR Informatie 42 (2016) 10 (oktober), p. 33


Geheimhouding: Voorzitter uitsluiten om schenden geheimhouding?

Bij een keten van bedrijven in de zorg is er een conflict tussen de bestuurder en de or-voorzitter. De bestuurder vindt dat de or-voorzitter diverse keren de geheimhoudingsplicht heeft geschonden in kwesties die gingen over de mogelijke verkoop of sluiting van een van de bedrijven. Ook zou hij zich negatief opstellen tijdens vergaderingen, waarover een externe partij had geklaagd. De druppel die de emmer doet overlopen is een beledigende e-mail van de or-voorzitter aan de bestuurder. Hier is sprake van een onherstelbaar beschadigde vertrouwensband, vindt de bestuurder. Hij wendt zich tot de bedrijfscommissie met het verzoek de or-voorzitter te adviseren vrijwillig zijn taken als voorzitter en lid neer te leggen.

Uit: OR Informatie 42 (2016) 7/8 (juli/augustus), p. 10


Bemiddeling: Conflict over faciliteiten en gebrek aan vertrouwen

Een or en een bestuurder hebben al meer dan vier jaar een conflict over de tijd en de faciliteiten die de or krijgt voor zijn werkzaamheden. Het conflict is zo hoog opgelopen dat er inmiddels sprake is van een forse wederzijdse vertrouwensbreuk, die de medezeggenschap in de organisatie verlamt. De partijen roepen de bemiddeling van de bedrijfscommissie in om uit deze patstelling te komen. 

Uit: OR Informatie 42 (2016) 5 (mei), p. 29


Rusttijdenregeling: Pauze in de knel

In een verpleeghuis wordt voor de zorgvorm ‘kleinschalig wonen’ een dienstrooster ingevoerd met diensten van acht uur met een doorbetaalde pauze van vijftien minuten. Tot aan deze verandering duurde een dienst 8,5 uur, waarin begrepen een onbetaalde pauze van een half uur. In de praktijk blijkt dat het moeilijk is om de doorbetaalde pauze van een kwartier echt te benutten waardoor er sprake is van onvoldoende rusttijd voor de medewerker.

Uit: OR Informatie 42 (2016) 3 (maart), p. 23


Scholing: Meningsverschil over vrijheid or bij keuze scholing

De SER benadrukt altijd het belang van kwalitatief goede scholing voor or-leden. Meestal komen or en bestuurder er wel uit over de vraag hoe vaak de or op cursus mag of waar die cursus plaatsvindt. Maar als ze er samen niet uitkomen, kunnen ze hun geschil ter bemiddeling voorleggen aan de Scholingskamer van de Bedrijfscommissie.

Uit: OR Informatie 41 (2015) 12 (december), p. 16


Medezeggenschap in een vrijwilligersorganisatie: Pvt of or?

Hoe organiseer je de medezeggenschap in een organisatie die voor het overgrote deel uit vrijwilligers bestaat? Over deze vraag was verschil van mening in een organisatie met 16 mensen in vast dienst en 104 vrijwilligers. Ze legden hun geschil voor aan de bedrijfscommissie. Verzoekers, zowel medewerkers in vaste dienst als vrijwilligers, vinden dat er een ondernemingsraad moet komen. Zij worden gesteund door het merendeel van hun collega’s. De bestuurder daarentegen kiest voor het instellen van een personeelsvertegenwoordiging (pvt). Gelet op het feit dat vrijwilligers op een iets grotere afstand staan tot de organisatie, acht hij een or een te zwaar orgaan. 

Uit: OR Informatie 41 (2015) 10 (oktober), p. 33


Arbeidsvoorwaardenoverleg: Het belang van gelijkwaardige partijen

In een organisatie zonder cao bespreekt de ondernemer de arbeidsvoorwaarden met de or in plaats van met de vakbonden. Er ontstaat een geschil over de uitleg van een bepaling in de geldende arbeidsvoorwaarden, die over automatische prijscompensatie gaat. Or en ondernemer willen beiden de bepaling aanpassen. De or wil echter eerst weten of zijn uitleg van de huidige bepaling de juiste is, omdat hij dan verwacht een sterkere onderhandelingspositie te hebben. 

Uit: OR Informatie 41 (2015) 7/8 (juli / augustus), p. 35


Verkiezingen: Onregelmatigheden bij or-verkiezingen

Jan van Dijk (gefingeerde naam) stelt zich kandidaat voor de or, maar wordt niet gekozen. Hij vermoedt dat de organisatie hem buiten de or wil houden en vindt de verkiezingsprocedure op meerdere punten niet zorgvuldig. Hij klopt aan bij de bedrijfscommissie.

Uit: OR Informatie 41 (2015) 5 (mei), p. 35


Pensioenen: Or wil compensatie versoberde pensioenregeling

De or weigert in te stemmen met een wijziging van de pensioenregeling. Door een wetswijziging (Witteveenkader 2015) moet de pensioenopbouw worden verlaagd. Daardoor gaat de werkgever minder pensioenpremie betalen en houdt hij geld over. Or en bestuurder zijn het oneens over de wijze van besteding van het vrijgekomen geld. De wetswijziging betekent een versobering van het pensioen van de medewerkers en daarom wil de or dat de medewerkers hiervoor structureel worden gecompenseerd. De bestuurder is van mening dat hij met een tijdelijke compensatie, in het licht van te verwachten toekomstige stijgingen van de pensioenlasten, een acceptabel voorstel heeft gedaan.

Uit: OR Informatie 41 (2015) 3 (maart), p. 33


Kledingbeleid : Bestuurder voert wijziging door zonder instemming

De or van een zorginstelling klopt bij de bedrijfscommissie aan, omdat de bestuurder een richtlijn over het kledingbeleid heeft gewijzigd zonder instemming van de or. De gewijzigde richtlijn stelt extra eisen aan de kleding van de medewerkers in verband met de gezondheid van de medewerkers en de cliënten. De or was aanvankelijk wel om instemming gevraagd, maar heeft deze niet gegeven. De wijziging is uiteindelijk toch ingevoerd zónder de instemming van de or. Ook heeft de bestuurder geen vervangende toestemming aan de kantonrechter gevraagd.

De or heeft vooral moeite met de extra kosten die de nieuwe kledingrichtlijn voor de medewerkers met zich meebrengt. De bestuurder heeft een eenmalige compensatie voor de zittende werknemers voorgesteld. Maar de or wenst een meer structurele regeling in de vorm van een algemene waskostenvergoeding.

De bestuurder stelt dat hij niet meer doet dan een aanwijzing van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) opvolgen. Daarom zou instemming van de or ook niet nodig zijn. Dat aan de eisen van de IGZ moet worden voldaan, bestrijdt de or niet. Maar volgens hem geven de richtlijnen van de IGZ wel ruimte voor overleg tussen bestuurder en or.

Uit: OR Informatie 40 (2014) 12 (december), p. 17


Handtekeningenactie over bedrijfs-cao : Vermeend opruiend gedrag or-lid

Een or-lid heeft een officiële waarschuwing gekregen omdat hij het personeel van de onderneming onder druk zou hebben gezet met een handtekeningenactie over de invoering van een bedrijfs-cao. De or vindt dat deze actie deel uitmaakt van de achterbanraadpleging van de or en dat het betroken or-lid bescherming tegen benadeling geniet (artikel 21 WOR). De bestuurder is van oordeel dat de medewerker niet als or-lid is aangesproken, maar als medewerker van de onderneming en dat daarom van benadeling geen sprake is.

Uit: OR Informatie 40 (2014) 10 (oktober), p. 23powered by sitecore