Het OR-reglement

Een ondernemingsraad (OR) dient een reglement te maken waarin hij, kort samengevat, zijn werkwijze regelt.

Bevoegdheid
De bevoegdheid om het OR-reglement vast te stellen, te wijzigen en aan te vullen ligt bij de OR. De ORkan deze bevoegdheid niet aan anderen overdragen of delen met anderen.

Ondernemer
De OR heeft voor zijn reglement ook geen goedkeuring van de ondernemer nodig. Wel dient de OR, voordat hij zijn reglement vaststelt, de ondernemer de gelegenheid te geven zijn standpunt over het conceptreglement (de conceptaanvulling of- wijziging) kenbaar te maken.
Ook dient de OR, nadat hij zijn reglement heeft vastgesteld, een exemplaar ervan te verstrekken aan de ondernemer. Deze verplichting geldt ook wanneer de OR zijn reglement aanvult of wijzigt (zie artikel 8 WOR).

Onderwerpen
Wat moet er in een reglement staan? De WOR bepaalt dat de OR ten minste de volgende onderwerpen in zijn reglement moet regelen: de kandidaatstelling, de verkiezingen, de voorziening in tussentijdse vacatures en de werkwijze van de OR (zie artikelen 10 en 14 WOR). Daarnaast noemt de WOR een aantal niet-verplichte onderwerpen die de OR in zijn reglement kan regelen.

De bepalingen in het reglement mogen niet in strijd zijn met de WOR of een goede toepassing daarvan in de weg staan.

NB Het OR-reglement is geen ‘overeenkomst’ tussen OR en ondernemer. Afspraken tussen OR en ondernemer dienen in een ander document vastgelegd te worden (artikel 32 WOR). Het OR-reglement is een regeling van de OR die de OR bindt.
De SER heeft het Voorbeeldreglement Ondernemingsraden opgesteld. Dit document bevat zowel modelreglementen voor de OR, de centrale ondernemingsraad (COR) en de groepsondernemingsraad (GOR), als modelbesluiten voor de instelling van commissies. Daarnaast bevat het Voorbeeldreglement Ondernemingsraden relevante informatie voor OR’en, CORen, GOR’en en ondernemers.

 

powered by sitecore