Hoe gaat de procedure bij bemiddeling?

  • De bemiddeling aanvragen doet u op deze website, met behulp van het formulier ‘Bemiddelingsverzoek’.
  • U formuleert in uw eigen woorden waarom u om bemiddeling vraagt. 
  • U voegt zoveel mogelijk relevante documenten toe (zoals emails, brieven, reglementen); 
  • Het secretariaat zorgt ervoor dat alle betrokken partijen elkaars ingeleverde documenten krijgen en daarop kunnen reageren. 
  • Als het dossier compleet is, organiseert het secretariaat een bemiddelingszitting. 
  • Tijdens de bemiddelingszitting krijgen partijen de gelegenheid hun standpunten toe te lichten, en wordt gezocht naar een oplossing voor het conflict (zie voor meer informatie ‘Wat houdt een zitting precies in?). 
  • Na de zitting ontvangen partijen een schriftelijk verslag van bevindingen en indien nodig een bemiddelingsadvies. 
  • Het kan gebeuren dat partijen na bemiddeling en advies niet tot een oplossing van het geschil komen. Soms kiezen partijen dan voor een procedure bij de rechter. Het verslag van bevindingen kan dan bij het verzoekschrift worden overgelegd.

Lees alle details over de procedure in ‘Procedure behandeling bemiddelingsverzoek’

Wat houdt een zitting precies in?

Een belangrijk onderdeel van de bemiddeling door de Bedrijfscommissie is de bemiddelingszitting. Hier doet de Bedrijfscommissie een poging het conflict tussen partijen in overleg met partijen op te lossen. Het verloop van de bemiddelingszitting verschilt per geval en is afhankelijk van de aard van het geschil. De bemiddelingszitting verloopt zo veel mogelijk in een informele sfeer.

Aan het begin van de zitting kunnen partijen een nadere toelichting geven op hun standpunten en kunnen zij vragen van de leden van de Bedrijfscommissie beantwoorden. Daarna verkent de bedrijfscommissie samen met de partijen mogelijke oplossingsrichtingen.

Het is mogelijk dat de bemiddelingszitting een of meerdere keren wordt geschorst. Dat kan partijen in staat stellen zich afzonderlijk of met elkaar nader te beraden op voorgestelde oplossingen voor het geschil. Ook kan een schorsing de Bedrijfscommissie de gelegenheid geven na te denken over een advies. Als de Bedrijfscommissie tot een advies komt deelt zij dat advies aan het slot van de zitting aan partijen mee en wordt dat advies met partijen besproken.

De leden van de Bedrijfscommissie hebben de dossierstukken grondig bestudeerd. Daarom zijn pleitnota’s of andere uitgebreide toelichtingen in beginsel niet nodig.

U kunt zich tijdens de zitting door een (juridisch) deskundige laten bijstaan, maar dat is niet verplicht.
Van de bemiddelingszitting volgt achteraf een schriftelijk ‘verslag van bevindingen’, dat vertrouwelijk is en alleen aan de betrokken partijen wordt gestuurd.

 

powered by sitecore